“Wellicht heb je niets te verbergen, maar je hebt altijd iets te beschermen” Aleid Wolfsen (Autoriteit Persoonsgegevens)

Afgelopen week in het nieuws: de werving van drie leden voor het College Bescherming Persoonsgegevens op Curaçao. Een mooie ontwikkeling voor wat betreft een belangrijk onderwerp. Het College gaat toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in de Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens. Sinds 1 oktober 2013 is deze landsverordening van kracht en met de oprichting van het Collega wordt het toezicht geïnstitutionaliseerd. Het College valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening.

Het beschermen van persoonsgegevens is belangrijk, denk aan je privacy, maar ook zeker aan het misbruik maken van deze persoonsgegevens. Identiteitsdiefstal neemt jaarlijks toe en de gevolgen voor slachtoffers zijn enorm. Probeer jezelf maar eens voor te stellen wat de gevolgen zijn als je identiteit wordt misbruikt door kwaadwillenden. ‘Jij’ pleegt strafbare feiten en ‘ jij’ gaat overeenkomsten aan. Bewijs maar dat jij ‘jij’ niet bent terwijl alle geregistreerde persoonsgegevens kloppen. Een nachtmerrie volgens vele slachtoffers.

Volgens de landsverordening wordt onder verwerken van persoonsgegevens verstaan: (….) elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens (…). Iets minder juridisch verwoord: alles wat je dus doet en kan doen met een persoonsgegeven.

Wat is nu eigenlijk een persoonsgegeven? Dat is eigenlijk een behoorlijk ruim begrip: alle informatie over iemand of informatie die naar iemand te herleiden is. Denk aan naam, adres, telefoonnummer en het ID-nummer op je sedula.

Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Denk dan aan; je godsdienst of je levens overtuiging, maar ook je ras, je politieke gezindheid, je gezondheid en je seksuele leven. Ook het lidmaatschap van een vakbond, je eventuele veroordeling met betrekking tot een misdrijf en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Er zijn een aantal logische uitzondering, want een kerk moet zijn leden kunnen registreren en dat geldt ook voor een politieke partij of vakbond. Hoe dan ook; het registreren van een bijzonder persoonsgegeven is in de basis verboden.

Zeker niet uitputtend of volledig beschreven, er zijn namelijk veel uitzonderingen en aanvullingen van kracht, een opsomming van een aantal belangrijke zaken uit de landsverordening:

– De betrokkene dient toestemming te geven voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens en de verwerker dient te laat weten waarom de persoonsgegevens worden verwerkt.
– De betrokkene heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn geregistreerde persoonsgegevens.
– De verantwoordelijke neemt passende organisatorische- en technische maatregelen ter realisatie van het juiste beveiligingsniveau van de persoonsgegevens.
– Het College, met ondersteuning van een secretariaat, gaat onafhankelijk haar werkzaamheden verrichten.
– Het College heeft vergaande bevoegdheden, zo is iedere betrokkene verplicht om mee te werken, mogen zij inlichtingen vragen en inzage vorderen in zakelijke gegevens en bescheiden. Daarnaast kunnen zij zaken en vervoermiddelen onderzoeken en woningen betreden. Hiervoor zijn overigens een aantal juridische waarborgen aan verbonden.
– Het College is bevoegd bestuurlijke boetes op te leggen.

Concreet: iedere organisatie heeft te maken met persoonsgegevens. Denk aan je medewerkers, je leveranciers en je cliënten. Zorg dat je compliant bent, een inbreuk kost geld én zeker je reputatie.

Heb je een vraag of is er een onduidelijkheid? Schroom dan niet om contact op te nemen. Wij helpen je graag!